Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3524368
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19152134.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3524368 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018103000 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 39/03   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eckold GmbH & Co. KG; Sperrluttertal, 374 44 St. Andreasberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  UNGER, Florian; Karl-Schmidt-Straße 11, 37431 Bad Lauterberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nosiče náradia pre klinčovacie zariadenie  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3524368
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 16.02.2021 3 132,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3524368
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 23.02.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 23.02.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 04.03.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 25.03.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 25.03.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 25.03.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2021 Typ Odoslané
EP 3524368
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku