Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3527068
(11)  Číslo patentu  40078 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19151652.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3527068 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361801333 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01H 1/00  A01H 5/00  C12N 15/82   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  14764596.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cibus US LLC; 6455 Nancy Ridge Drive, 921 21 San Diego, California; US;
Cibus Europe B.V.; Ceresstraat 13, 4811 CA Breda; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Beetham Peter R.; 7101 Tanager Drive, 920 11 Carlsbad, CA; US;
Gocal Gregory F.W.; 13737 Bassmore Drive, 921 29 San Diego, CA; US;
Schopke Christian; 920 81 Vista, CA; US;
Sauer Noel Joy; 359 La Purisma Way, 920 57 Oceanside, CA; US;
Pearce James; 2192 Via Don Benito, 920 37 La Jolla, CA; US;
Segami Rosa; 408 Bear Valley Parkway, 920 25 Escondido, CA; US;
Mozoruk Jerry; 1647 Archer Rd, 920 73 San Marcos, CA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsoby a prostriedky pre zvýšenie účinnosti modifikácie cieľového génu použitím opravy génov sprostredkovanej oligonukleotidom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  14764596.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.03.2023 
   Maximálna platnosť do  14.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3527068
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3527068
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.02.2023 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3527068
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.09.2022 Typ Odoslané
EP 3527068
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku