Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3485739
(11)  Číslo patentu  35398 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19150219.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3485739 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20111050 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23K 20/158   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  12738176.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sevecom S.p.A.; Via Privata Goito 8, 200 37 Paderno Dugnano MI; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SERINO, Nazzaro; c/o SEVECOM S.P.A. Via Marradi 1, 20121 Milano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Použitie emulgátorov v spojení s rastlinnými oleínmi v krmive pre zvieratá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  12738176.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.06.2023 
   Maximálna platnosť do  11.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
2 Zmeny adries 24.11.2022 22/2022 TE4A
 
EP 3485739
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3485739
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.05.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3485739
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 28.09.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.10.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 25.10.2022 Typ Odoslané
EP 3485739
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 Sevecom S.p.A. Sevecom S.p.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku