Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3593970
(11)  Číslo patentu  40440 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19020423.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.07.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3593970 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  406318 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BG 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B28B 15/00  B28B 23/00  B28C 9/00  C04B 20/02  C04B 28/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andreevska - Djambazova, Evgenia Georgieva; 1, "Dimitar Grekov" Str., fl. 2, apt. 5, 1527 Sofia; BG 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Andreevska - Djambazova Evgenia Georgieva; 1, "Dimitar Grekov" Str., fl. 2, apt. 5, 1527 Sofia; BG 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Výrobná linka na tabule pre vnútorné a vonkajšie podlahy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.07.2023 
   Maximálna platnosť do  09.07.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3593970
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 22.09.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3593970
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.09.2022 165,00 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3593970
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 19.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2022 Typ Odoslané
EP 3593970
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku