Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3597356
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18896544.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3597356 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2017255303 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/26  C22C 13/00  C22C 13/02  B23K 35/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2018/047747 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/131718 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Senju Metal Industry Co., Ltd; 23, Senju-hashido-cho Adachi-ku, Tokyo 120-8555; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOKOYAMA Takahiro; c/o SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD., 23, Senju- Hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-8555; JP;
YOSHIKAWA Shunsaku; c/o SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD., 23, Senju- Hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-8555; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spájkovacia zliatina 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3597356
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3597356
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.10.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 14.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 14.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2021 Typ Platba
EP 3597356
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku