Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3703829
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18876103.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3703829 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201816184872, 201762707576 P, 201816184872 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.11.2018, 09.11.2017, 08.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 21/055  A63B 21/00  A63B 21/002  A63B 21/04  A63B 22/00  A63B 23/035  A63B 23/12  A61F 5/02  A63B 71/00  A63B 71/06  A61F 5/058  A63B 69/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/059956 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/094675 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Global Industry Products, Corp.; 6615 Escondido Street Suite C, Las Vegas, Nevada 89119-3826; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RANKIN, James Terrell; 538 Sutters Mill Road, Henderson, Nevada 89014-4073; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Úväz hornej časti tela s pružnými popruhmi pre odporové cvičenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3703829
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3703829
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3703829
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.04.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 26.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2022 Typ Odoslané
EP 3703829
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku