Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3678519
(11)  Číslo patentu  39944 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18853228.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.09.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3678519 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762554241 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.09.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47J 31/20  A47J 31/36  A47J 31/38  A47J 31/44  A47J 31/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/049536 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/050941 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Spitzley, Julie K.; 125 Williams Street, 449 39 Huron, OH; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Spitzley Julie K.; 125 Williams Street, 449 39 Huron, OH; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Komerčný systém french press na prípravu a dávkovanie kávy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.09.2023 
   Maximálna platnosť do  05.09.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.08.2022 16/2022 SC4A
 
EP 3678519
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3678519
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.08.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3678519
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 16.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.08.2022 Typ Odoslané
EP 3678519
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku