Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3723807
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18830163.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3723807 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PA201700708 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/506  A61K 31/497  A61K 31/437  A61K 31/444  A61K 45/06  A61P 25/18  A61P 25/28  A61P 25/22  A61P 25/24  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/084432 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/115566 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  H. Lundbeck A/S; Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KEHLER, Jan; c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK;
JUHL, Karsten; c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK;
MARIGO, Mauro; c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK;
VITAL, Paulo, Jorge, Vieira; c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK;
JESSING, Mikkel; c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK;
LANGGÅRD, Morten; c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK;
RASMUSSEN, Lars, Kyhn; c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK;
CLEMENTSON, Carl, Martin, Sebastian; c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Kombinované liečby zahrňujúce podávanie 1h-pyrazolo[4,3-b]pyridínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3723807
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.11.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3723807
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
1d Opis 16.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2021 Typ Platba
EP 3723807
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku