Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3727460
(11)  Číslo patentu  40403 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18829437.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3727460 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201721259, 201804102, 201818603 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2017, 14.03.2018, 14.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 7/08  A61K 47/64  A61K 47/62  A61K 38/05  A61K 38/10  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2018/053675 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/122860 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BicycleTx Limited; Blocks A&B Portway Building Granta Park Great Abington, Cambridge CB21 6GS; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN Liuhong; c/o BicycleTX Limited B900 Babraham Research Campus, Cambridge CB22 3AT; GB;
HUXLEY Philip; c/o BicycleTX Limited B900 Babraham Research Campus, Cambridge CB22 3AT; GB;
PAVAN Silvia; c/o BicycleTX Limited B900 Babraham Research Campus, Cambridge CB22 3AT; GB;
VAN RIETSCHOTEN Katerine; c/o BicycleTX Limited B900 Babraham Research Campus, Cambridge CB22 3AT; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Bicyklické peptidové ligandy špecifické pre EphA2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2023 
   Maximálna platnosť do  19.12.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3727460
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 27.07.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3727460
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3727460
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 26.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.07.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 27.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 01.08.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 15.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.10.2022 Typ Odoslané
EP 3727460
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.08.2022 BicycleTX Limited BicycleTX Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku