Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3717476
(11)  Číslo patentu  40502 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18822414.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3717476 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20176085 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 405/04  C07D 311/76   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2018/050864 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/106238 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Orion Corporation; Orionintie 1, 022 00 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAITINEN Ilpo; Matinpuronkuja 2 D 21, FI-02230 Espoo; FI;
LESKINEN Mikko; Lahnaruohontie 5 A 9, FI-00200 Helsinki; FI;
MÄKELÄ Mikko; Hirsikalliontie 7 A 1, FI-02710 Espoo; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob prípravy 2-(5-metoxyizochromán-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazolu a jeho hydrogénsulfátovej soli 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.11.2023 
   Maximálna platnosť do  30.11.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3717476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3717476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.11.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3717476
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3717476
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku