Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3710457
(11)  Číslo patentu  40597 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18812554.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3710457 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762587375 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07F 5/04  A61P 9/00  A61K 31/69   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/061132 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/099576 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Principia Biopharma Inc.; 220 East Grand Avenue, 940 80 South San Francisco, CA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LOU Yan; c/o Principia Biopharma Inc.220 East Grand Avenue, 940 80 South San Francisco, CA; US;
OWENS Timothy Duncan; c/o Principia Biopharma Inc.220 East Grand Avenue, 940 80 South San Francisco, CA; US;
BRAMELD Kenneth Albert; c/o Principia Biopharma Inc.220 East Grand Avenue, 940 80 South San Francisco, CA; US;
GOLDSTEIN David Michael; c/o Principia Biopharma Inc.220 East Grand Avenue, 940 80 South San Francisco, CA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Inhibítory imunoproteazómu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.11.2023 
   Maximálna platnosť do  14.11.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3710457
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3710457
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.10.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3710457
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.11.2022 Typ Odoslané
EP 3710457
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku