Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3704204
(11)  Číslo patentu  40712 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18812108.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3704204 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201719692, 201800521, 201805792, 201810959, 201815477, 201816781 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.11.2017, 12.01.2018, 06.04.2018, 04.07.2018, 24.09.2018, 15.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB, GB, GB, GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 5/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/082597 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/102008 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RPL Holdings Limited; 8 Murieston Road Hale, Altricham, Cheshire WA15 9ST; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  POOLE John Edward; 8 Murieston Road Hale, Altrincham Cheshire WA15 9ST; GB;
POWELL Richard; 27 Ferguson Way Huntington, York Yorkshire YO32 9YG; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Chladiace zmesi s nízkym GWP 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3704204
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3704204
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.10.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3704204
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2022 Typ Odoslané
EP 3704204
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku