Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3595302
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18810420.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.01.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3595302 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762512737 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/117  H04N 19/11  H04N 19/105  H04N 19/176  H04N 19/157  H04N 19/82   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21172288.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2018/000226 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/221817 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Electronics Inc.; 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOO, Sunmi; c/o LG Electronics Inc. IP Center 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-gu, Seoul 06772; KR;
LEE, Jaeho; c/o LG Electronics Inc. IP Center 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-gu, Seoul 06772; KR;
CHOI, Jangwon; c/o LG Electronics Inc. IP Center 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-gu, Seoul 06772; KR;
SEO, Jungdong; c/o LG Electronics Inc. IP Center 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-gu, Seoul 06772; KR;
HEO, Jin; c/o LG Electronics Inc. IP Center 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-gu, Seoul 06772; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na dekódovanie zobrazenia na základe intra-predikcie v kódovacom systéme obrázkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21172288.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3595302
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3595302
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2021 Typ Platba
EP 3595302
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku