Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3707686
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18804673.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3707686 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1760365 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08B 15/00  F41H 13/00  H05C 1/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2018/052727 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/086820 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  D'Oriano, Gaëlord; 1 Chemin du Bois, 34160 Restinclieres; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  D'Oriano, Gaëlord; 1 Chemin du Bois, 34160 Restinclieres; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Bezpečné zariadenie na aplikáciu elektrických impulzov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3707686
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3707686
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.11.2021 Typ Doručené
1b Opis 23.11.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 23.11.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 23.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3707686
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku