Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3717568
(11)  Číslo patentu  39945 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18803974.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3717568 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017221272 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 83/14  C08K 5/548   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/081485 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/105757 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Evonik Operations GmbH; Rellinghauser Strasse 1-11, 451 28 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KÖPFER Alexander; Dorfmattenweg 3, 798 72 Bernau im Schwarzwald; DE;
RÖBEN Caren; Holunderweg 33, 451 33 Essen; DE;
HASSE Andre; Vogelsruth 14, 524 28 Jülich; DE;
FORSTER Frank; Meisenweg 24, 638 25 Schöllkrippen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Silanové zmesi a spôsoby ich výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2023 
   Maximálna platnosť do  16.11.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.08.2022 16/2022 SC4A
 
EP 3717568
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3717568
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.11.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3717568
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.08.2022 Typ Odoslané
EP 3717568
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku