Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3706672
(11)  Číslo patentu  39233 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18803537.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3706672 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PA201770838 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/44  A61F 5/445   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DK2018/050289 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/091532 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Coloplast A/S; Holtedam 1, 3050 Humlebaek; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OLSEN, Henrik; Borthigsgade 10 4. Tv., 2100 Copenhagen; DK;
DAUCKE VON BARNER, Joergen; Vesterbrogade 59, 7600 Struer; DK;
HANSEN, Kristoffer; Sandskraenten 8, 2850 Naerum; DK;
MORGAN HICKMOTT, Richard; Unnasvej 13, 3000 Helsingoer; DK;
BJARKE BONNÉ, Tune; Parken 24 2.th, 3480 Fredensborg; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Súprava dielov a prvok z komplementárneho materiálu pre stomické zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3706672
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3706672
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3706672
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.02.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2022 Typ Odoslané
EP 3706672
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku