Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3691692
(11)  Číslo patentu  36712 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18797311.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3691692 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762572467 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/68  A61P 35/00  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/055733 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/075417 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AbbVie Inc.; 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SINGH, Shweta; 151 Oyster Point Boulevard Suite 400, South San Francisco, California 94080; US;
RICHARDSON, Jennifer Hope; 151 Oyster Point Boulevard Suite 400, South San Francisco, California 94080; US;
SERWER, Laura Patterson; 151 Oyster Point Boulevard Suite 400, South San Francisco, California 94080; US;
TERRETT, Jonathan Alexander; 151 Oyster Point Boulevard Suite 400, South San Francisco, California 94080; US;
MORGAN-LAPPE, Susan E.; 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064; US;
HENRIQUES, Tracy; 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064; US;
RALSTON, Sherry L.; 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064; US;
LEANNA, Marvin Robert; 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064; US;
BADAGNANI, Ilaria; 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064; US;
BOSE, Sahana; 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Konjugáty anti-CD71 aktivovateľnej protilátky a liečiva a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2023 
   Maximálna platnosť do  12.10.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 8/2021 SC4A
2 Opravy mien 14.07.2021 13/2021 TB4A
 
EP 3691692
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.03.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3691692
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 17.09.2021 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.09.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3691692
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 22.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 28.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 28.06.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 30.06.2021 Typ Odoslané
EP 3691692
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Oprava názvu/mena prihlasovatela/majitela 30.06.2021 AbbVie Inc. Abbvie Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku