Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3691809
(11)  Číslo patentu  40560 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18793487.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3691809 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700109834 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21F 23/00  B21D 43/00  B21D 43/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IT2018/050182 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/069338 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A.; Via Leonardo da Vinci, 20, 330 10 Reana del Rojale; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Del Fabro Giorgio; Via Zanon 18/10, 331 00 Udine; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Svetozár Juran, advokát; Dúbravská cesta 9, BOX 107, BRATISLAVA 4 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob privádzania tyčí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.10.2023 
   Maximálna platnosť do  02.10.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3691809
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3691809
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.09.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3691809
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.11.2022 Typ Odoslané
EP 3691809
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku