Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3694948
(11)  Číslo patentu  40401 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18792760.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3694948 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762571472 P, 201862625375 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.10.2017, 02.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 5/04  C10M 171/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/054087 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/074735 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Chemours Company FC, LLC; 1007 Market Street, 198 01 Wilmington, Delaware; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUGHES Joshua; 11 Ross Court, 198 10 Wilmington, Delaware; US;
MINOR Barbara Haviland; 233 Green Haven Drive, 219 21 Elkton, Maryland; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Kompozície obsahujúce difluórmetán, tetrafluórpropén a oxid uhličitý a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.10.2023 
   Maximálna platnosť do  03.10.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3694948
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3694948
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.09.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3694948
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2022 Typ Odoslané
EP 3694948
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku