Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3653620
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18789777.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3653620 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17382447 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 401/12  C07D 409/14  A61K 31/444  A61K 31/496  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/ES2018/070491 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/012172 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEDIBIOFARMA, S.L.; Plaza CEIN, Poligono Industrial Mocholi. Nave B-2, 31110 Noain-Navarra; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CASTRO PALOMINO LARIA, Julio; PALOBIOFARMA S.L. Tecnocampus Mataró 3 Avenida Ernest Lluch 32 Planta 4 Oficina 01, E-08302 Mataró (Barcelona); ES;
CAMACHO GÓMEZ, Juan; PALOBIOFARMA S.L. Tecnocampus Mataró 3 Avenida Ernest Lluch 32 Planta 4 Oficina 01, E-08302 Mataró (Barcelona); ES;
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Rodolfo; MEDIBIOFARMA S.L. Plaza CEIN Polígono Industrial Mocholí. Nave B-2, E-31110 Noaín (Navarra); ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Nové heteroarylamidové deriváty ako selektívne inhibítory históndeacetyláz 1 a 2 (HDAC1-2) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3653620
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3653620
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.06.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3653620
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 13.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 3653620
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku