Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3470488
(11)  Číslo patentu  36600 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18789310.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3470488 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20170104021, 20180008069 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.08.2017, 23.01.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 3/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2018/005272 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/035533 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stars Tech Co., Ltd; Research and development tower 606 Ho (Sangam-dong, Nuritkum square) 396 World Cup buk-ro Mapo-gu, Seoul 03925; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YANG, Seung Chan; 407(Sillim-dong) 20 Nambusunhwan-ro 187-gil Gwanak-gu, Seoul 08755; KR;
KANG, Seon Hwa; 101 Ho 21-16 Ansancheonseo-ro 1-gil Sangnok-gu, Ansan-si Gyeonggi-do 15260; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Ekologicky šetrná rozmrazovacia kompozícia zahŕňajúca poréznu štruktúru pochádzajúcu z hviezdic 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.04.2021 07/2021 SC4A
 
EP 3470488
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 03.05.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3470488
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 24.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 24.02.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 24.02.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.02.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.03.2021 Typ Odoslané
EP 3470488
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku