Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3694355
(11)  Číslo patentu  40349 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18788845.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.10.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3694355 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201716732 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 40/30  A24F 40/465  A61M 15/06  A61M 11/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2018/052911 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/073238 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nicoventures Trading Limited; Globe House 1 Water Street, London WC2R 3LA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEPWORTH Richard; c/o British American Tobacco (Investments) Limited Globe House 1 Water Street, London WC2R 3LA; GB;
MOLONEY Patrick; c/o British American Tobacco (Investments) Limited Globe House 1 Water Street, London WC2R 3LA; GB;
ABI AOUN Walid; c/o British American Tobacco (Investments) Limited Globe House 1 Water Street, London WC2R 3LA; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Systémy na opatrenie pary 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.10.2023 
   Maximálna platnosť do  11.10.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3694355
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3694355
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.11.2022 199,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3694355
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
EP 3694355
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku