Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3692240
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18785706.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3692240 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201716138 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E21B 17/10  B60B 37/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2018/052816 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/069073 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  G A R&D Limited; 18 Cloverfield Close Bucksburn, Aberdeen, Aberdeenshire AB21 9PY; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANGELIS, Yerasimos; 18 Cloverfield Close Bucksburn, Aberdeen Aberdeenshire AB21 9PY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie pre hlbinné vrty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3692240
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3692240
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3692240
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.04.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 22.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3692240
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku