Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3612520
(11)  Číslo patentu  39184 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18785171.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3612520 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20170047393 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 261/08  A61K 31/42  A61P 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2018/004277 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/190643 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Il Dong Pharmaceutical Co., Ltd.; 2, Baumoe-ro 27-gil Seocho-gu, Seoul 06752; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KANG, Jae-Hoon; Seoul 06752; KR;
LEE, Hong-Sub; Yongin-si Gyeonggi-do 16973; KR;
LEE, Yoon-Suk; Hwaseong-si Gyeonggi-do 18442; KR;
JEONG, Jin-Ah; Seoul 02785; KR;
KWON, Sung-Wook; Hwaseong-si Gyeonggi-do 18422; KR;
KIM, Jeong-Guen; Hwaseong-si Gyeonggi-do 18484; KR;
KIM, Kyung-Sun; Gunpo-si Gyeonggi-do 15862; KR;
SONG, Dong-Keun; Seoul 05711; KR;
PARK, Sun-Young; Hwaseong-si Gyeonggi-do 18450; KR;
KIM, Kyeo-Jin; Seoul 06356; KR;
CHOI, Ji-Hye; Hwaseong-si Gyeonggi-do 18450; KR;
HWANG, Hey-Min; Seoul 04570; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Izoxazolové deriváty ako agonisty jadrového receptora a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.04.2023 
   Maximálna platnosť do  12.04.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3612520
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3612520
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.03.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3612520
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.05.2022 Typ Odoslané
EP 3612520
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku