Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3714312
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18783433.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.10.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3714312 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017127526 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 27/00  G02B 7/00  B60S 1/52  B60S 1/54  B60S 1/56  H04N 5/225  G03B 17/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/076942 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/101409 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rheinmetall Landsysteme GmbH; Heinrich-Ehrhardt-Strasse 2, 29345 Unterlüss; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RÖSTEL, Burkhard; 24232 Schönkirchen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Clona a zariadenie na čistenie systémov videnia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3714312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3714312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3714312
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2022 Typ Odoslané
EP 3714312
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku