Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3695144
(11)  Číslo patentu  38616 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18782639.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3695144 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017123419 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.01.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16J 15/02  B60J 10/35  F16J 15/06  B60J 10/23   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/000441 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/072406 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CQLT SaarGummi Technologies S.à.r.l.; 9, Op der Kopp, 5544 Remich; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KAST, Christian; Zur Grünstadt 8, 66663 Merzig; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  AK Štros & Kusák, Dávid Štros, advokát; Panenská 29, 811 03 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Tesniaci prameň, predovšetkým pre spracovanie ako nekonečný prameň 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.09.2023 
   Maximálna platnosť do  21.09.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.01.2022 2/2022 SC4A
 
EP 3695144
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3695144
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 08.11.2021 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.09.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3695144
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.11.2021 Typ Doručené
Opis 18.11.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.01.2022 Typ Odoslané
EP 3695144
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku