Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3695144
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18782639.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3695144 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017123419 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16J 15/02  B60J 10/35  F16J 15/06  B60J 10/23   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/000441 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/072406 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CQLT SaarGummi Technologies S.à.r.l.; 9, Op der Kopp, 5544 Remich; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KAST, Christian; Zur Grünstadt 8, 66663 Merzig; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  AK Štros & Kusák, Dávid Štros, advokát; Panenská 29, 811 03 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Tesniaci prameň, predovšetkým pre spracovanie ako nekonečný prameň 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3695144
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 08.11.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3695144
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.11.2021 Typ Doručené
1b Opis 18.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 18.11.2021 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 18.11.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 18.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3695144
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku