Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3681884
(11)  Číslo patentu  41119 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18782257.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.09.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3681884 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762556763 P, 201862711959 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.09.2017, 30.07.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  15.03.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 417/04  C07D 417/14  C07D 277/42  C07D 277/28  C07D 417/12  A61P 25/28  A61P 35/00  A61P 37/00  A61K 31/427   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/050391 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/051465 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cyteir Therapeutics, Inc.; 128 Spring Street, Building A, Suite 510, 024 21 Lexington, MA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CASTRO Alfredo C.; 14 Kelly Drive, 018 01 Woburn MA; US;
MCCOMAS Casey Cameron; 1973 Kimberton Road, 194 60 Phoenixville PA; US;
VACCA Joseph; 733 Indian Creek Road, 189 69 Telford PA; US;
MACLAY Tyler; 763E Concord Avenue, 021 38 Cambridge MA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Inhibítory RAD51 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.09.2022 
   Maximálna platnosť do  11.09.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 15.03.2023 5/2023 SC4A
 
EP 3681884
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3681884
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.08.2022 99,50 EUR 5
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.08.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3681884
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.08.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.12.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 10.02.2023 Typ Doručené
Plná moc 10.02.2023 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.02.2023 Typ Odoslané
EP 3681884
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku