Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3682067
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18781947.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.09.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3682067 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3702017 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.09.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 2/46  E04C 2/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2018ň/000073 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/051513 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  luxhome GmbH; Augasse 292, 8232 Grafendorf bei Hartberg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KARNER, Lukas; Augasse 292, 8232 Grafendorf bei Hartberg; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Tehla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3682067
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.11.2021 4 165,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3682067
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.11.2021 Typ Doručené
1b Opis 29.11.2021 Typ Doručené
EP 3682067
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku