Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3609111
(11)  Číslo patentu  37862 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18781728.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3609111 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201710222112 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 5/00  H04L 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2018/081883 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/184560 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vivo Mobile Communication Co., Ltd.; 283 BBK Road Wusha Chang'An, Dongguan, Guangdong 523860; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHEN, Xiaodong; c/o Vivo Mobile Communication Co., Ltd. 283 BBK Road Wusha Chang'an, Dongguan Guangdong 523860; CN;
JI, Zichao; c/o Vivo Mobile Communication Co., Ltd. 283 BBK Road Wusha Chang'an, Dongguan Guangdong 523860; CN;
DING, Yu; c/o Vivo Mobile Communication Co., Ltd. 283 BBK Road Wusha Chang'an, Dongguan Guangdong 523860; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob detekcie zostupného kanála, koncové zariadenie a základná stanica 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.04.2022 
   Maximálna platnosť do  04.04.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3609111
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3609111
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 04.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 04.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 04.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3609111
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku