Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3676468
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18779558.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.09.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3676468 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017127576 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05C 7/06  E05C 9/04  E05C 9/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2018/100783 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/101260 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rittal GmbH & Co. KG; Auf dem Stützelberg, 35745 Herborn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRÜCK, Daniel; Eichenweg 11, 35764 Sinn; DE;
WIRBELAUER, Sascha; Auf der Hahnau 57, 35781 Weilburg-Odersbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zamykacie zariadenie pre skriňový rozvádzač a príslušný skriňový rozvádzač 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3676468
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3676468
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 23.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 23.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 23.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2021 Typ Odoslané
EP 3676468
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku