Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3604367
(11)  Číslo patentu  40233 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18774206.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3604367 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2017067178 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 293/00  C08L 53/02  C09J 153/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2018/013412 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/181801 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Denka Company Limited; 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8338; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NISHINO Wataru; c/o Denka Company Limited Omi Plant 2209 Oaza Omi, Itoigawa-city Niigata 949-0393; JP;
ISHIGAKI Yuhei; c/o Denka Company Limited Omi Plant 2209 Oaza Omi, Itoigawa-city Niigata 949-0393; JP;
AIZAWA Takashi; c/o Denka Company Limited Omi Plant 2209 Oaza Omi, Itoigawa-city Niigata 949-0393; JP;
HAGIWARA Shogo; c/o Denka Company Limited Omi Plant 2209 Oaza Omi, Itoigawa-city Niigata 949-0393; JP;
YAMAGISHI Uichiro; c/o Denka Company Limited Omi Plant 2209 Oaza Omi, Itoigawa-city Niigata 949-0393; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Blokový kopolymér a spôsob výroby blokového kopolyméru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.03.2024 
   Maximálna platnosť do  29.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3604367
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3604367
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.02.2023 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3604367
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.10.2022 Typ Odoslané
EP 3604367
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku