Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3601864
(11)  Číslo patentu  39218 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18772383.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3601864 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201711009888 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 17/00  F16L 37/00  F16L 19/06  F16L 21/00  F16L 21/08  F16L 37/14  F16L 37/15  E03F 3/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/051843 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/172922 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jindal Saw Ltd; Jindal Centre 12 Bhikhaji Cama Place, New Delhi 110066; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHRIVASTAVA, Anurag; Plot No. 95 Sector 40, Gurgaon Haryana; IN;
RAJASEKARAN, V.; A-6 Jindal Saw Colony Village- Samaghogha Mundra Taluk Kachch District, Gujarat 370415; IN;
BOSE, Partha; B -8/2 Savitri Vihar Jindal SAW New Colony Village- Samaghogha Mundra Taluk Kutch District, Gujarat 370415; IN;
SUBRAMONIAN, K.; CS-0S Old Housing Colony Jindal Saw Limited (IPU) Samaghogha Village Mundra Taluk Kutch District, Gujarat 370415; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Tvarový zaisťovací systém pre istené spoje odstredivo liatych rúrok a tvaroviek z tvárnej liatiny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.03.2023 
   Maximálna platnosť do  20.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3601864
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3601864
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.03.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3601864
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2022 Typ Odoslané
EP 3601864
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku