Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3684299
(11)  Číslo patentu  40227 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18769380.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.09.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3684299 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17192053 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.09.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/01  A61F 2/58  A61H 1/02  A61F 2/30  A61F 2/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/075448 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/057811 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HKK Bionics GmbH; Prittwitzstraße 100, 890 75 Ulm; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEPP Dominik; Weichselstrasse 6a, 892 31 Neu-Ulm; DE;
KNOBLOCH Tobias; Gambrinushof 8, 890 77 Ulm; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Modulový člen na použitie v ortéze na ruku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.09.2023 
   Maximálna platnosť do  20.09.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3684299
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3684299
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.09.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3684299
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 10.08.2022 Typ Doručené
Opis 10.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.08.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2022 Typ Odoslané
EP 3684299
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku