Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3595472
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18766676.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3595472 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762470630 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A42B 3/04  A62B 18/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/022221 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/169984 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gentex Corporation; 324 Main Street, 184 07 Simpson, PA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  O'CONNELL Jason W.; 965 King Street, 027 67 Raynham, MA; US;
NOORDZIJ Duco W.; 237 Metropolitan Avenue, 021 31 Roslindale, MA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3595472
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3595472
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.01.2023 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3595472
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 23.03.2023 Typ Odoslané
EP 3595472
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku