Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3661713
(11)  Číslo patentu  37143 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18759541.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3661713 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20170446 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  23.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 17/00  B29B 17/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2018/000034 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/024950 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Plastigram Industries a.s.; Exnárova 1035/1a, Háje, 149 00 Praha 4; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PELIKAN, Ales; Pod Duby 391/13, 10400 Praha; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob spracovania odpadu vznikajúceho po recyklácii papiera z použitých nápojových kartónov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.07.2022 
   Maximálna platnosť do  19.07.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 23.06.2021 12/2021 SC4A
 
EP 3661713
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 28.06.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3661713
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 27.04.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 27.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 12.05.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 26.05.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 26.05.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.05.2021 Typ Odoslané
EP 3661713
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.05.2021 Plastigram Industries a.s. Plastigram Industries A.S.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku