Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3661713
(11)  Patent Number   
(96)  European Application Number  18759541.8 
(96)  European Application Date  19.07.2018 
(97)  European Patent Number  3661713 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  27.01.2021 
(31)  Priority Number  20170446 
(32)  Priority Date  02.08.2017 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(97)  European Application Publication Date  10.06.2020 
(45)  European Patent Translation Publication Date   
(51)  International Patent Classification  B29B 17/00  B29B 17/02   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/CZ2018/000034 
(87)  International Publication Number  WO 2019/024950 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Plastigram Industries a.s.; Exnárova 1035/1a, Háje, 149 00 Praha 4; CZ 
(72)  Inventor(s)  PELIKAN, Ales; Pod Duby 391/13, 10400 Praha; CZ 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Title  Spôsob spracovania odpadu vznikajúceho po recyklácii papiera z použitých nápojových kartónov 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent   
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
EP 3661713
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3661713
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2021 Type Delivered
1a Opis 27.04.2021 Type Delivered
1b Výkresy 27.04.2021 Type Delivered
1c Sprievodný list 27.04.2021 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Type Payment
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 12.05.2021 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 26.05.2021 Type Delivered
4a Plná moc 26.05.2021 Type Delivered
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.05.2021 Type Sent document
EP 3661713
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.05.2021 Plastigram Industries a.s. Plastigram Industries A.S.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku