Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3661954
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18759207.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.08.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3661954 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201862616733 P, 201762540692 P, 201862616733 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.01.2018, 03.08.2017, 12.01.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/54  A61K 47/60  A61K 47/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21217086.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/045105 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/028316 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALI, Khaled, M.K.Z.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks CA 91320; US;
AGRAWAL, Neeraj, Jagdish; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks CA 91320; US;
KANNAN, Gunasekaran; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks CA 91320; US;
FOLTZ, Ian; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks CA 91320; US;
WANG, Zhulun; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks CA 91320; US;
BATES, Daren; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks CA 91320; US;
MOCK, Marissa; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks CA 91320; US;
TAKENAKA, Shunseke; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks CA 91320; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Muteíny interleukínu 21 a spôsoby liečenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21217086.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3661954
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3661954
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3661954
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3661954
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku