Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3668856
(11)  Číslo patentu  37914 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18755815.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.08.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3668856 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17382574 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/06  C07D 403/06  C07D 405/06  C07D 249/06  C07D 257/04  A61P 31/06  A61K 31/4192  A61K 31/4196  A61K 31/506  A61K 31/4439  A61K 31/497  A61K 31/501   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/072205 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/034729 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited; 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALEMPARTE-GALLARDO, Carlos; GlaxoSmithKline Parque Tecnologico de Madrid Calle Doctor Severo Ochoa Tres Cantos, 28760 Madrid; ES;
ENCINAS, Lourdes; GlaxoSmithKline Parque Tecnologico de Madrid Calle Doctor Severo Ochoa Tres Cantos, 28760 Madrid; ES;
ESQUIVIAS PROVENCIO, Jorge; GlaxoSmithKline Parque Tecnologico de Madrid Calle Doctor Severo Ochoa Tres Cantos, 28760 Madrid; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Nové zlúčeniny tetrazolu a ich použitie na liečbu tuberkulózy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.08.2022 
   Maximálna platnosť do  16.08.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3668856
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 26.07.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3668856
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 19.08.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 20.08.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 20.08.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 20.08.2021 Typ Doručené
2c Sprievodný list 20.08.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3668856
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku