Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3661937
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18755368.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3661937 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762539822 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 473/34  C07D 417/12  C07D 493/04  C07D 498/14  A61K 31/5365  A61K 31/635  A61K 31/5377  A61K 31/675  A61P 31/18  C07H 19/16  C07H 19/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/044415 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/027920 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Sciences, Inc.; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAPINA, Olga Viktorovna; c/o Gilead Sciences Inc. 333 Lakeside Drive, Foster City CA 94404; US;
SHI, Bing; c/o Gilead Sciences Inc. 333 Lakeside Drive, Foster City CA 94404; US;
WANG, Silas; 715 Somerset Lane, Foster City, CA 94404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Kryštalické formy etyl ((S)-((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purín-9-yl)-4-fluór-2,5-dihydrofurán-2-yl)oxy)metyl)(fenoxy)fosforyl)-L-alaninátu (GS-9131) na liečbu vírusových infekcií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3661937
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 13.08.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3661937
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 08.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 08.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 3661937
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku