Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3615739
(11)  Číslo patentu  37849 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18752273.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3615739 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700078145 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02F 3/40  B07B 1/00  B02C 1/00  E02F 9/00  B07B 1/15  E02F 3/407  E02F 7/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/055111 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/012446 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Meccanica Breganzese S.p.A. In Breve MB S.p.A.; Via Astico, 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AZZOLIN, Guido; Borgo Santa Maria 26, 36042 Breganze (VI); IT;
AZZOLIN, Diego; Borgo Santa Maria 26, 36042 Breganze (VI); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Preosievacia lyžica 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.07.2022 
   Maximálna platnosť do  11.07.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3615739
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 09.07.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3615739
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.08.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 30.08.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3615739
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku