Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3642003
(11)  Číslo patentu  40677 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18749440.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3642003 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1755715 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 48/21  B29C 48/37  B29C 48/49  B29C 48/285   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2018/051512 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/234711 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Compagnie Générale des Etablissements Michelin; 23 place des Carmes-Déchaux, 630 00 Clermont-Ferrand; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OUGIER Christophe; MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN 23 Place des Carmes-Déchaux - CBS/CORP/J/PI - F35 Ladoux, 630 40 Clermont-Ferrand Cedex 9; FR;
LETOCART Arnaud; MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN 23 Place des Carmes-Déchaux - CBS/CORP/J/PI - F35 Ladoux, 630 40 Clermont-Ferrand Cedex 9; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob pre simultánne vytláčanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.06.2023 
   Maximálna platnosť do  21.06.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3642003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3642003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3642003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 10.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.11.2022 Typ Odoslané
EP 3642003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku