Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3654973
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18745504.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3654973 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201711512, 100445 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.07.2017, 20.09.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, LU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4174  A61K 45/06  A61K 47/14  A61K 9/06  A61K 9/107  A61K 47/44  A61K 31/14  A61K 47/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/068192 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/015975 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Katholieke Universiteit Leuven; KU Leuven Research & Development Waaistraat 6 Box 5105, 3000 Leuven; BE;
Universiteit Antwerpen; Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CAMMUE, Bruno; J.B. Woutersstraat 109A, 1652 Alsemberg; BE;
THEVISSEN,Karin; Ezelbergstraat 14, 3360 Bierbeek; BE;
DE CREMER, Kaat; Keibergstraat 2, 3360 Bierbeek; BE;
COS, Paul; Meirakkerweg 22, 2390 Oostmalle; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Prostriedky proti infekciám Candida 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3654973
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3654973
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 09.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 09.11.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 09.11.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 09.11.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 23.11.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3654973
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku