Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3575284
(11)  Číslo patentu  38340 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18744079.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.01.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3575284 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2017010321 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.01.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 207/16  A61K 31/4439  A61K 31/496  A61P 13/12  A61P 37/06  A61P 37/08  C07D 401/10  C07D 403/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2018/001927 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/139438 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astellas Pharma Inc.; 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NAKAJIMA, Yutaka; c/o Astellas Pharma Inc. 5-1 Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8411; JP;
IMADA, Sunao; c/o Astellas Pharma Inc. 5-1 Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8411; JP;
YAMAMOTO, Eriko; c/o Astellas Pharma Inc. 5-1 Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8411; JP;
TSUCHIYA, Kazuyuki; c/o Astellas Pharma Inc. 5-1 Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8411; JP;
HARAYAMA, Yu; c/o Astellas Pharma Inc. 5-1 Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8411; JP;
MATSUMOTO, Shunichiro; c/o Astellas Pharma Inc. 5-1 Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8411; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rolínamidová zlúčenina substituovaná fenyldifluórmetylom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.01.2023 
   Maximálna platnosť do  23.01.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2021 23/2021 SC4A
 
EP 3575284
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.12.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3575284
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.10.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 13.10.2021 Typ Doručené
1d Opis 13.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.11.2021 Typ Odoslané
EP 3575284
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku