Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3655221
(11)  Číslo patentu  40029 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18742778.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3655221 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017212240 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 39/00  B29C 33/38  B29C 33/42  B29C 33/44  B29C 33/56  B29K 83/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/069377 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/016202 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FRIMO Group GmbH; Hansaring 1, 495 04 Lotte; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MASSBAUM Oliver; c/o Frimo Group GmbH Hansaring 1, 495 04 Lotte; DE;
HUSTER Hermann; c/o Frimo Group GmbH Hansaring 1, 495 04 Lotte; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob výroby nástroja pre negatívnu kožu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.07.2023 
   Maximálna platnosť do  17.07.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3655221
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3655221
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.06.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3655221
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.06.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2022 Typ Odoslané
EP 3655221
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku