Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3642458
(11)  Číslo patentu  38010 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18742603.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3642458 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700070318 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01K 11/02  F01K 25/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/054617 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/235043 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EXERGY INTERNATIONAL S.R.L; Via Santa Rita, 14, 21057 Olgiate Olona; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SPADACINI, Claudio; Via Troubetzkoy 58, I-28925 Verbania Suna (VB); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Prevádzka s rankinovým cyklom a spôsob opätovného splyňovania skvapalneného plynu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2022 
   Maximálna platnosť do  22.06.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.10.2021 20/2021 SC4A
 
EP 3642458
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.08.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3642458
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 02.09.2021 165,00 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3642458
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 17.08.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
Doplnenie materiálov 30.09.2021 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.10.2021 Typ Odoslané
EP 3642458
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku