Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3641964
(11)  Číslo patentu  37947 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18740900.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3641964 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700067908 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 17/04  B22D 17/26  B22D 17/32  B22D 17/10  B29C 45/76  H02M 7/539   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/054461 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/234968 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Italpresse Industrie S.p.A.; Via Trento 178, 25020 Capriano Del Colle Brescia; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PEZZOLI, Andrea; c/o Italpresse Industrie S.p.A. Via Trento 178, 25020 Capriano del Colle Brescia; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Tlakový liaci stroj so systémom vyhodnocovania úspory energie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.06.2022 
   Maximálna platnosť do  18.06.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3641964
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 17.06.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3641964
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 06.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 06.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 3641964
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku