Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3654932
(11)  Číslo patentu  39097 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18740140.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3654932 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017116407 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.04.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 8/42  A61K 8/64  A61Q 15/00  A61K 8/99  A41B 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/067991 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/015955 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Leibbrand, Thomas; Stuttgarter Straße 20, 74074 Heilbronn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Leibbrand, Thomas; Stuttgarter Straße 20, 74074 Heilbronn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Tyrotricín na použitie na liečbu alebo profylaxu telesného pachu a prípravky na tento účel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.07.2023 
   Maximálna platnosť do  03.07.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.04.2022 8/2022 SC4A
 
EP 3654932
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3654932
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.06.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3654932
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2022 Typ Odoslané
EP 3654932
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku