Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3631483
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18739739.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3631483 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017212730 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 31/08  H02H 3/00  H02H 3/087  H02H 3/38  H02H 7/26  G05B 23/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/066851 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/020296 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Siemens Mobility GmbH; Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRAUN, Wolfgang; Hopfengartenweg 17, 96191 Viereth-Trunstadt; DE;
SCHMIDT, Martin; Stintzingstrasse 29, 91052 Erlangen; DE;
NÖLKENSMEIER, Stephan; Bernhard Plettnerring 10, 91052 Erlangen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na lokalizáciu porúch v priebehu energetickej napájacej trasy pre systémy rovnosmerného prúdu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3631483
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3631483
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 05.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 05.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2021 Typ Platba
EP 3631483
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku