Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3630743
(11)  Číslo patentu  40575 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18735738.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3630743 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762512685 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/04  A01N 43/36  A01N 43/40  A01N 43/54  A01N 43/60  C07D 403/04  C07D 405/04  C07D 409/04  C07D 207/22  C07D 403/12  C07D 401/14  C07D 405/14  C07D 401/12  C07D 403/14  C07D 405/12  C07D 409/12  C07D 409/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/035017 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/222647 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FMC Corporation; 2929 Walnut Street, 191 04 Philadelphia, PA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CAMPBELL Matthew James; 5 Walnut Brook Drive, 088 22 Flemington, NJ; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Herbicídne 3-substituované laktámy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.05.2023 
   Maximálna platnosť do  30.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3630743
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3630743
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3630743
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2022 Typ Odoslané
EP 3630743
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku